Zakon o legalizaciji

Republika Srbija je donela novi „Zakon o legalizaciji objekata“, koji je objavljen u Službenom glasniku RS br. 95/2013 (u daljem tekstu: Zakon), a koji ostavlja rok za pokretanje postupka do 30.1.2014. godine.

Legalizacija se definiše kao naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat ili deo objekta koji je izgrađen, rekonstruisan ili dograđen bez građevinske dozvole, ili koji se koristi bez upotrebne dozvole.

Zahtev za legalizaciju podnosi vlasnik bespravno izgrađenog objekta u roku od 90 dana od stupanja Zakona na snagu, drugim rečima, rok za pokretanje postupka ističe 30.1.2014. godine. Bitna odredba zakona jeste da objekti, izgrađeni do dana stupanja na snagu Zakona, neće biti rušeni do kraja postupka legalizacije (pretpostavlja se da je u ovom slučaju podnet zahtev za legalizaciju).

Propisuje se da nadležni organ uvek jedan primerak rešenja, kojim je odlučeno o legalizaciji, dostavi građevinskoj inspekciji, koja najkasnije u roku od 3 radna dana donosi rešenje o rušenju. Svi postupci za legalizaciju započeti do 1. novembra 2013. godine po zahtevima koji su podneti do 11. marta 2010. godine, a nisu okončani do 1. novembra 2013, okončaće se po odredbama ovog Zakona. Treba obratiti posebnu pažnju da se svi zahtevi i prijave za legalizaciju podneti do 11. marta 2010. godine smatraju Zahtevima za legalizaciju.

Detalje novog „Zakona o legalizaciji“ možete pročitati u novom 58. Informacionom biltenu advokatske kancelarije „Tomić Stević Dulić“.

» povratak na vrh strane