Departman za podršku investicijama

Aktivnosti:

 • Priprema predloga i preporuka TIK RF za formiranje investicione politike Ruske Federacije i obezbeđivanje ispunjenja ustavnih zadataka TIK RF, vezanih za podršku privlačenju stranih investicija u industriju Rusije.
 • Obezbeđivanje učešća TIK RF u radu međuvladinih i međusektorskih komisija i drugih organa za trgovinsko-industrijsku saradnju, s ciljem privlačenja investicija u Rusiju.
 • Učestvovanje u ekspertizi nacrta zakona i normativnih akata o pitanjima koja se tiču interesa investitora, u saradnji sa ograncima sistema i komitetima TIK RF.
 • Uzajamna saradnja sa drugim ograncima sistema TIK RF, trgovinsko-industrijskim komorama, udruženjima preduzetnika, međuregionalnim ekonomskim asocijacijama, komitetima TIK RF, sa ciljem stvaranja opštih pristupa, predloga i preporuka Komore u oblasti privlačenja investicija u nacionalnu ekonomiju.
 • Organizacija i održavanje konferencija, seminara i okruglih stolova na temu poboljšanja investicione klime Rusije, u saradnji sa ograncima sistema TIK RF, a takođe i uključivanje predstavnika domaćih poslovnih krugova u rad međunarodnih i inostranih skupova, konferencija i simpozijuma koji se bave privlačenjem investicija u Rusiju.
 • Podrška razvoju investicione delatnosti, uzimajući u obzir ekonomske interese federalnih subjekata Ruske Federacije, grana ruske industrije i preduzeća.
 • Podrška regionalnim TIK u organizaciji aktivnosti vezanih za privlačenje investicija u regione, pomoću postavljanja informacija koje su aktuelne i značajne za inicijatore investicionih projekata i investitore na investicioni portal.
 • Stvaranje mehanizma uzajamne saradnje i koordinacije investicione delatnosti regionalnih TIK. Razrađivanje metodoloških preporuka za poboljšanje investicione klime u regionima, priprema specijalista za privlačenje investicija u regione.
 • Stvaranje infrastrukture za realizaciju investicija na osnovu sistema TIK, sa ciljem olakšavanja priliva investicija u Rusku Federaciju.
 • Sprovođenje istraživanja u saradnji sa komitetima TIK RF, udruženjima preduzetnika – članovima TIK RF, poslovnim organizacijama – članovima TIK RF na federalnom nivou i praćenje investicione klime, kako u celoj Rusiji, tako i u njenim pojedinačnim regionima.
 • Predstavljanje tačnih i pouzdanih informacija o investicionoj klimi Rusije, pojedinačnim regionima i granama ruske industrije.
 • Predstavljanje i zaštita prava i interesa ruskih investitora prilikom realizacije investitorske delatnosti u organima zakonodavne i izvršne vlasti.
» povratak na vrh strane