Departman za razvoj preduzetništva i inovacione delatnosti

Aktivnosti:

 • Pružanje pomoći u radu udruženju preduzetnika – članova TIK RF i njihovo uključivanje u zajednička rešavanja pitanja koja se tiču interesa i zaštite prava ruskih preduzetnika.
 • Pomoć razvoju malog i srednjeg preduzetništva, učestvovanje u realizaciji državne politike usmerene ka podršci malog i srednjeg preduzetništva, pružanje pomoći u radu udruženju preduzetnika i njihovo uključivanje u zajednička rešavanja pitanja koja se tiču zaštite prava i interesa subjekata malog i srednjeg preduzetništva.
 • Organizacija i koordinacija rada komiteta TIK RF u oblasti preduzetničke delatnosti.
 • Obezbeđivanje uzajamne saradnje TIK RF i poslovnih organizacija – članova TIK RF na federalnom (opšteruskom) nivou.
 • Predstavljanje i zaštita prava i interesa ruskih organizacija i preduzetnika prilikom realizacije preduzetništva u organima zakonodavne i izvršne vlasti.
 • Podrška razvoju svih vidova preduzetništva, uzimajući u obzir ekonomske interese subjekata Ruske Federacije, grane ruske ekonomije i preduzeća.
 • Pomoć udruženjima preduzetnika u realizaciji izložbeno-sajamske delatnosti.
 • Informaciona podrška komitetima TIK RF, udruženjima preduzetnika – članovima Komore, poslovnim organizacijama – članovima TIK RF na federalnom nivou, a takođe i regionalnim trgovinsko-industrijskim komorama u pitanjima koja spadaju u kompetenciju Departmana.
 • Učestvovanje u ekspertizi nacrta zakona i normativnih akata o pitanjima koja se tiču interesa investitora, u saradnji sa ograncima sistema i komitetima TIK RF.
 • Sprovođenje istraživanja u saradnji sa komitetima TIK RF, udruženjima preduzetnika – članovima TIK RF, poslovnim organizacijama – članovima TIK RF na federalnom nivou i praćenje stanja različitih problema preduzetništva.
 • Analiza oblika preduzetništva koji se aktivno razvijaju i, u skladu sa tim rezultatima, rad na širenju baze članova TIK RF.
 • Formiranje informacionih baza podataka komiteta TIK RF, udruženja preduzetnika – članova TIK RF i poslovnih organizacija – članova TIK RF na federalnom nivou.
 • Organizacija i održavanje konferencija, seminara i okruglih stolova na temu preduzetništva u Rusiji i inostranstvu u saradnji sa ograncima sistema TIK RF, a takođe i uključivanje predstavnika domaćih poslovnih krugova u rad međunarodnih i inostranih skupova, konferencija i simpozijuma koji se bave problemima preduzetništva u uslovima tržišne ekonomije.
 • Pomoć ruskim organizacijama i preduzećima u proučavanju, korišćenju i širenju domaćeg iskustva u preduzetništvu.
 • Razvoj inovacionog preduzetništva.
 • Modernizacija i tehnološka obnova industrije.
 • Inovaciona industrijska politika.
 • Izbor, ekspertiza i komercijalizacija inovacionih projekata.
 • Saradnja sa institutima za razvoj.
 • Prenos intelektualne svojine i zaštita prava intelektualne svojine.
 • Pomoć u promociji izvoza robe ruskih inovacionih preduzeća.
» povratak na vrh strane