Departman za spoljnoekonomsku saradnju

Aktivnosti:

  • Priprema predloga i preporuka TIK RF za formiranje spoljnoekonomske politike Ruske Federacije prema stranim državama i obezbeđivanje ispunjavanja ustavnih zadataka TIK RF koji se tiču integrisanja ekonomije Rusije u svetski ekonomski sistem.
  • Podrška razvoju trgovinsko-industrijskih i naučno-tehničkih veza Rusije i stranih zemalja, podrška razvoju saradnje ruskih preduzetnika i njihovom udruživanju sa stranim partnerima, jačanje pozitivnog imidža Rusije, TIK RF i ruskog preduzetničkog društva u inostranstvu.
  • Podrška širenju i diverzifikaciji ruskog izvoza robe i usluga, širenju investicione i tehničke saradnje, zaštiti interesa TIK RF i njenih članova i usavršavanju infrastrukture usluga TIK RF u spoljnoekonomskoj sferi.
  • Pružanje informacionih i konsultantskih usluga u oblasti stanja tržišta i organizacije preduzetničke i spoljnoekonomske delatnosti ruskim i stranim preduzetnicima i njihovim udruženjima, u saradnji sa profilisanim strukturnim odeljenjima aparata Komore. Razvoj informacione podrške preduzetništvu u sferi spoljnoekonomske delatnosti.
  • Saradnja sa trgovinsko-industrijskim komorama, udruženjima preduzetnika, međuregionalnim ekonomskim asocijacijama i komitetima TIK RF, u cilju kreiranja opštih pristupa, predloga i preporuka Komore u oblasti spoljoekonomske delatnosti.
  • Obezbeđivanje učešća TIK RF u radu međuvladinih i međusektorskih komisija i drugih organa za trgovinsko-industrijsku saradnju sa stranim državama.
  • Kreiranje i promocija pozicije TIK RF u vezi sa njenim članstvom i učešćem u delatnosti međunarodnih organizacija.
  • Uspostavljanje veze i razvoj odnosa TIK RF sa Međunarodnom trgovinskom komorom – Svetskom organizacijom biznisa, Asocijacijom evropskih trgovinsko-industrijskih komora (Evrokomorom), Konfederacijom TIK zemalja Azijskog-tihookeanskog regiona, drugim regionalnim udruženjima trgovinsko-industrijskih komora, trgovinskim komorama stranih zemalja i drugim udruženjima poslovnih krugova, kao i obezbeđivanje učešća TIK RF u delatnosti mešovitih komora.
  • Saradnja sa drugim odeljenjima aparata TIK RF u cilju stvaranja usaglašene pozicije po pitanjima spoljnoekonomske problematike i spoljne delatnosti TIK RF.
  • Obezbeđivanje osnivanja predstavništava TIK RF u inostranstvu, metodološko i operativno upravljanje njihovom delatnošću, u skladu sa ciljevima i zadacima TIK RF u spoljnoekonomskoj oblasti.
» povratak na vrh strane