Dokumenti neophodni za izdavanje dozvole stranoj firmi za otvaranje predstavništva u Ruskoj Federaciji

Strana firma koja želi da otvori predstavništvo u Ruskoj Federaciji treba da dostavi Trgovinsko-industrijskoj komori sledeća dokumenta:

  1. Zahtev u pisanoj formi, koji je potpisao direktor strane firme, u kome se navode: ime firme, datum njenog osnivanja, mesto u kome se nalazi, delatnost firme, upravni organi i rukovodstvo koji predstavljaju firmu u skladu sa njenim Statutom, ciljevi otvaranja predstavništva, informacije o poslovnim kontaktima sa ruskim partnerima, perspektive razvoja saradnje, adresa, telefon i faks predstavništva u Ruskoj Federaciji (ili preliminarna adresa i telefon/faks)
  2. Statut ili odredbe o inkorporaciji firme
  3. Potvrda o registraciji, ili izvod iz trgovačkog registra, ili druga potvrda o tome da je firma registrovana prema utvrđenoj procedure
  4. Odluka firme o otvaranju predstavništva u Ruskoj Federaciji
  5. Pravilnik o predstavništvu, kojim se definišu interna pravila, prava i obaveze predstavništva u odnosu prema stranoj firmi (koji prethodno treba da se usaglasi u Departmanu za rad sa stranim pravnim licima i njihovim predstavništvima TIK RF)
  6. Pismo preporuke poslovne banke, koje sadrži informacije o finansijskoj reputaciji firme
  7. Dva pisma preporuke ruskih poslovnih partnera (jedna od preporuka može biti od regionalne trgovinsko-industrijske komore)
  8. Punomoćje za direktora predstavništva, sastavljeno prema propisanoj procedure
  9. Kartica sa informacijama o predstavništvu stranog pravnog lica na teritoriji Ruske Federacije – obrazac na ruskom jeziku možete naći ovde

 

Ukoliko strana firma već ima akreditovano predstavništvo, za dobijanje dozvole za otvaranje drugih predstavništava u Ruskoj Federaciji treba da dostavi samo dokumenta navedena pod tačkama 1, 4, 5 i 7.

Zvanična dokumenta navedena pod tačkama 2, 3, 4, 6 i 8, overena na propisan način u notarskim institucijama zemlje u kojoj je firma registrovana, moraju biti legalizovana u skladu sa Haškom konvencijom iz 1961. godine apostilom, ili moraju proći proceduru konzularne legalizacije u konzularnoj ustanovi Ruske Federacije, ako međunarodnim ugovorima Ruske Federacije nije drugačije predviđeno. Dokumenta na stranom jeziku moraju imati i prevod nа ruski jezik, overen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Predstavnik strane firme, koji u ime firme vrši pregovore о otvaranju predstavništva, predaje Trgovinsko-industrijskoj komori Ruske Federacije punomoćje overeno kod notara zа obavljanje poslova u vezi sa otvaranjem predstavništva.

U slučaju da je, prema zakonima zemlje u kojoj je strana firma registrovana, za otvaranje predstavnštva potrebna i posebna dozvola državnih institucija, onda se uz prijavu prilaže i kopija takve dozvole, overena i legalizovana kod notara.

Strana firma, osim navedenih podataka i dokumenata, na zahtev Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije dostavlja i druge informacije, kоје sе tiču njene delatnosti.

Dodatne informacije možete pronaći na zvaničnom sajtu TIK RF.

» povratak na vrh strane