Proces direktne kupoprodaje

1. Da li, u skladu sa srpskim pravom, ukoliko je imenovan zastupnik ili diler za Republiku Srbiju postoje zakonski otkazni rokovi i zakonom utvrđena naknada za slučaj raskida ugovora?

Ne!

Srpski propisi još uvek ne sadrže bilo kakve zaštitne norme za zastupnike/dilere, stoga još uvek nema odredbi koje propisuju otkazne rokove, obračunske periode za provizije zastupnika ili zakonske naknade koje se isplaćuju zastupnicima/dilerima u slučaju raskida ugovora.

Postoji sloboda pregovoranja sa zastupnicima/dilerima.

 

2. U slučaju prodaje robe iz inostranstva na teritoriji Republike Srbije, imaju li strana lica pravo zadržavanja pravo svojine na robi sve do isplate kupoprodajne cene?

Da!

Međutim, treba imati u vidu da je to velika zamka.

U Srbiji, (a) ne postoje procedure za direktno izvršenje na robi na kojoj se zadržava pravo svojine, već se mora uvek pokrenuti sudski postupak, a teret dokazivanja je na tužiocu odn. vlasniku robe, i (b) ne postoji registar predmeta na kojima se zadržava pravo svojine.

Dakle, mnogo je efikasnije da se u kupoprodajnim ugovorima izvrši prenos prava svojine uz istovremeno uspostavljanje založnog prava na predmetu prodaje.

 

3. Koja su najefikasnija sredstva obezbeđenja u Republici Srbiji?

  • Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u javni Registar založnog prava Agencije za privredne registre. Založno pravo ostaje čak i u slučaju promene vlasnika stvari (važno! Osim u slučaju kada zalogodavac založenu stvar stavlja u promet u okviru obavljanja svoje redovne poslovne delatnosti , član 23 stav 6. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar).
  • Zasnivanje hipoteke koja se upisuje kao izvršna vansudska hipoteka . (važno! Ugovor o hipoteci mora sadržati sve bitne elemente član 15 Zakona o hipoteci tj. upozorenja na posledice, izjave vlasnika odnosno trećih lica u posedu nepokretnosti)

Vansudska prodaja založenih stvari/nepokretnosti je moguća u posebnom postupku.

 

4. Da li se na osnovu inostrane fakture može direktno sprovesti izvršenje u Republici Srbiji?

Da!

Faktura domaćeg ili stranog pravnog lica, zajedno sa otpremnicom ili drugim pisanim dokazom da je dužnik bio obavešten o nastaloj obavezi, je punovažan dokument i može biti osnov za direktno izvršenje (član 1 stav 3. Zakona o izvršenju i obezbeđenju).

Međutim, strani poverilac prethodno mora da otvori nerezidentni bankarski račun (dinarski i devizni) u Srbiji

 

5. Da li strano pravno lice može steći pravo svojine na nepokretnostima u Republici Srbiji?

Da, pod uslovom da:

  • se nepokretnost ne nalazi na područjima na kojima važe posebni propisi a koji zabranjuju takve transakcije.
  • postoji reciprocitet sa zemljom porekla.

 

Za više informacija kontaktirajte:

TSG – Tomić Sinđelić Groza
Advokatska kancelarija

» povratak na vrh strane