Sistem standardizacije

Sistem standarda TIK RF predstavlja skup međusobno povezanih dokumenata koje primenjuju regionalne komore, rukovodeći organi i podstrukture centralnog aparata TIK RF, kao i preduzeća i udruženja koja ulaze u sastav TIK RF kako bi što potpunije i doslednije ispunjavali svoje zadatke u skladu sa Statutom.

Osnovni zadaci sistema standardizacije su:

  • Uspostavljanje razumevanja i konstruktivne saradnje između svih strana –učesnica u radu koji se odnose na detanost TIK RF ustanovljenu Statutom
  • Utvrđivanje optimalnih zahteva za funkcionisanje najvažnijih procesa različite vrste (usluga) koje pružaju trgovinsko-industrijske komore, kao i zahteva za postizanje rezultata u interesima naručilaca usluge i države u celosti
  • Usaglašavanje zahteva koji se odnose na sastav i formu podnošenja dokumentacije koja se odnosi na ekspertizu, kontrolu kvaliteta, kolilčinu i sastav robe
  • Formiranje normativne baze za edukaciju i pripremu zaposlenih za preduzetničku delatnost
  • Formiranje efikasnog sistema razmene i ažuriranja podataka (baze podataka i znanja) u cilju ekspeditivnog dostavljanja informacija, koji su neophodni za preduzetničko poslovanje članova TIK RF, kao i sistema obaveštavanja i informisanja populacije, privrednika, organe državne uprave o ciljevima, metodama i zadacima TIK RF
  • Poštovanje zakona Ruske Federacije zahvaljujući sredstvima i metodama standardizacije

Pravna osnova za uspostavljanje standardizacije je zakonodavstvo Ruske Federacije koje reguliše aktivnosti učesnika iz sfere preduzetništva, njihova prava, obaveze i odgovornosti u domenu kvaliteta proizvoda i pruženih usluga.

Sistem predviđa nacrt normativnih dokumenata TIK RF i usaglašavanje sa principima koje je prihvatio državni sistem za standardizaciju uz obezbeđivanje neophodne harmonizacije i usklađenosti sa međunarodnim standardima i standardima privrednog razvoja drugih zemalja.

Normativna dokumenta TIK RF blagovremeno podležu izmenama zastarelih odredbi i zahteva putem periodične revizije standarda i usaglašavanja sa savremenim dostignućima i korisnom iskustvu.

» povratak na vrh strane