Arbitraža i medijacija

ARBITRAŽA

Prilikom pripreme spoljnotrgovinskih ugovora sa inostranim partnerima, ruski privrednici u isti uključuju i klauzulu o rešavanju sporova u ruskom državnom arbitražnom sudu. Kada potpisnik ugovora, protiv koga je državni arbitražni sud doneo rešenje, ne poseduje imovinu na teritoriji Ruske Federacije nastaje problem oko naplate potraživanja. Ukoliko ne postoji arbitražni sporazum u formi klauzule ili zasebnog dokumenta, oštećena strana se obraća nadležnom državnom osnovnom ili specijalnom sudu (arbitražni, privredni, ekonomski, trgovinski) te države koja je navedena u spoljnotrgovinskom ugovoru.

U najvećem broju slučajeva to su sudovi države optuženog ili države u kome je registrovana njegova imovina. Rešavanje sporova u stranim državnim sudovima povlači za sobom i visoke troškove po tužitelja.

Prednost rešavanja sporova pomoću instrumenata međunarodne komercijalne arbitraže u odnosu na rešavanje sporova u državnim sudovima su izvesne mogućnosti u pogledu izbora članova arbitražne komisije koja će raditi na rešavanju spora. Strane mogu zajedničkim snagama izabrati jednog arbitra ili čak dva (svaka strana bira svog arbitra), kako bi izabrani arbitri izglasali trećeg – predsednika arbitražne komisije. Ukoliko se strane ne mogu dogovoriti oko izbora arbitra ili predsednika komisije, onda Savet direktora, u skladu sa Pravilnikom međunarodnog arbitražnog suda, prema svojoj odluci imenuju iste. Arbitre je moguće izabrati kako prema spisku arbitara MKAS, tako i mimo spiska iz redova stranih licenciranih arbitara.

Međunarodni komercijalni arbitražni sud pri Trgovinsko-industrijskoj komori Ruske Federacije je vodeća institucija za rešavanje komercijalnih sporova međunarodnog tipa kako u Rusiji, tako i na teritoriji država Istočne Evrope i sledbenik Spoljnotrgovinske arbitražne komisije koja je formirana pri Svesaveznoj privrednoj komori 193. godine. MKAS ulazi u grupu najvećih i najuglednijih arbitražnih centara na svetu koje priznaju i uvažavaju kako ruski, tako i inostrani privrednici.
Od 1999. godine MKAS je član Međunarodne federacije komercijalnih arbitražnih instituta (MFKAI).

Svake godine MKAS radi na rešavanju 250 -300 međunarodnih komercijalnih sporova, u kojima učestvuju privrednici iz oko 50 zemalja, što u značajnoj meri premašuje ekvivalentne pokazatelje vodećih arbitražnih centara u Engleskoj, Švedskoj i Nemačkoj. Takođe, zabeležen je stalni porast broja sporova gde su obe strane nerezidenti Ruske Federacije.

MKAS je 2017 godine napunio 85 godina. U toku svih ovih godina je rešeno više od 10000 sporova.

Prema podacima Federalne carinske službe RF za 11 meseci stopa robne razmene Rusije sa drugim držvama je porasla za ¼ u odnosu na isti period u 2016 godini. Ujedno se i povećao i broj upita koje je TIK Rusije primila na temu neispunjavanja ugovornih obaveza od strane stranih partnera.

Iz tog razloga je prilikom pripreme ugovora ili sporazuma o izvozu neophodno je uključiti i klauzulu o arbitraži:

„Sve sporove, nesporazume ili zahteve koji proističu iz predmetnog ugovora (sporazuma) [u slučaju da se zaključuje nezavisni sporazum o arbitraži navodi se konkretan ugovor (sporazum) ] ili u vezi sa njim, između ostalog, koji se tiču njegovog stupanja na snagu, zaključivanja, izmena, ispunjavanja ugovornih obaveza, kršenja, prekida ili važnosti, upućuju se na razmatranje Međunarodnom komercijalnom arbitražnom sudu pri Trgovinsko-industrijskoj komori Ruske Federacije u skladu njegovim pravilima i odredbama.“

MEDIJACIJA

Šta је posredovanje u rešavanju sporova (medijacija)?
Medijacija је oblik mirnog rešavanja sporova između dve ili više strana uz pomoć ovlasćenog posrednika (medijatora), koji stranama pomaže da postignu sporazum. Reč је о dobrovoljnom procesu, koji se sprovodi samo pod uslovom da se о tome sve strane saglase. Za razliku od sudskog postupka, u medijaciji su interesi svih strana učesnica jedino merilo u pronalaženju mirnog rešenja. Tokom celog postupka medijacije, postupak је u celosti pod kontrolom stranaka. U tom smislu, medijator vodi proces, dok strane kontrolišu rezultat postupka.

Zašto izabrati medijaciju pre obraćanja sudu?
Sudski postupci mogu da budu dugotrajni, skupi i neefikasni mehanizmi zastite u kojima stranke nе mogu sa izvesnošću anticipirati konačnu odluku suda.
Medijacija se zasniva nа načelima dobrovoljnosti, ravnopravnosti i mogućnosti učestvovanja samih stranaka u koncipiranju i definisanju konačnog rešenja. Ujedno, u pitanju је neformalan, relativno kratak i poverljiv postupak, te stranke mogu doći do kompromisnog rešenja u razumnom roku, uz istovremenu zaštitu tajnosti njihovog poslovanja i očuvanје reputacije.

Prednosti medijacije
BRZINA I EKONOMIČNOST – Medijacija је brz i efikasan postupak koji štiti interese svih učesnika. Dok sudski postupci mogu trajati godinama, medijacijom se sporni odnosi ро pravilu rešavaju brzo, а troškovi su srazmerno manji. Ukoliko је medijacija uspešno sprovedena tokom trajanja sudskog postupka, stranke mogu biti oslobođene od plaćanja određenih sudskih odnosno administrativnih taksi.

BOLJA KOMUNIKACIJA – Medijator podstiče strane da otvoreno razgovaraju, što im omogućava bolje razumevanje srži ргоbеmа i vodi uspostavljanju prekinutih ili narušenih odnosa.

Predlozi, mišljenja i stavovi učesnika, spremnost da se prihvati predloženi način rešavanja spornog odnosa, isprave pripremljene isključivo za potrebe postupka medijacije, kao i iskazi svedoka, nе mogu se kasnije upotrebiti u drugim sudskim, arbitražnim ili drugim postupcima,
čime se strankama pruža mogućnost da konstruktivno učestvuju u pregovorima, bez straha da ćе njihova inicijativa i otvorenost biti iskorišćeni protiv njih samih u eventualno drugom postupku.

POVERLJIVOST – Dok su sudska ročista ро pravilu javna, medijacija је strogo poverljiv postupak. Strane i medijator potpisuju Sporazum о poverljivosti kojim se obavezuju da ćе sve drzati u tajnosti.

Važno је naglasiti da medijator nе moze da svedoči nа sudu о sadržaju
medijacije.

Ко је medijator i koja је njegova uloga?
Medijator је licencirano lice koje koristeći posebne metode i veštine pregovaranja pomaže stranama tokom pregovora, koji za cilj imaju postizanje obostrano prihvatljivog kompromisnog rešenja. Medijator nе donosi odluku, оn samo vodi proces, dok strane same kontrolišu ishod spora.

Које su oblasti u kojima se moze voditi medijacija?
Medijaciju možete odabrati kao način rešavanja spornog odnosa u svim odnosima u kojima strane mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima (pod uslovom da nije propisana isključiva nadležnost drugog organa), а naročito u sledećim obastima: Privredni sporovi, Radni odnosi, Mobing, Diskriminacija, lmovinskopravni sporovi, Porodični odnosi, Upravni predmeti.

Kada odabrati medijaciju?
Savetujemo da odaberete medijaciju ukoliko vaš spor ima jednu od sledećih odlika:

  • Vreme је bitan faktor
  • Želite da imate kontrolu nad ishodom (rezultatom) spora
  • Želite da izbegnete značajne sudske troškove nad kojima nemate kontrolu
  • Tražite „win-win“ rešenje sa suprotnom stranom
  • Bitna vam је poverljivost i očuvanje tajnosti postupka i podataka
  • Bitan vam је budući (poslovni) odnos sa suprotnom stranom

Kontakt podaci Centra za arbitražu i medijaciju TIK RF:

Tel: + 7 (495) 6200112
Faks: + 7 (495) 6200264

cam@tpprf.ru