USLUGE

Više od 180 trgovinsko-industrijskih komora, „PAO Međunarodni trgovinski centar“, „AO Ekspocentar“, „OOO Sajuzpatent“, „ANO Sajuzekspertiza“ TIK RF (SOEKS), kao i oko 300 drugih firmi i preduzeća koja su osnovana uz učešće TIK RF, regionalnih i okružnih TIK. Sve ove organizacije čine kompleksnu infrastrukturu za podršku ruskom preduzetništvu.

Podrška poslovanju

Ekspertiza
• Ugovori
• Osiguranje
• Sudsko veštačenje
• Carinjenje i spoljnotrgovinska delatnost
• Ispitivanje robe
• Inspekcija
• Utvrđivanje porekla robe
• Tehnologija
• Ekonomija

Procena
• Nezavisna procena različitih oblika svojine i prava koja na njih polažu fizička i pravna lica
• Procena poslovanja
• Procena nekretnine
• Procena nematerijalne aktive
• Procena tehnološke opreme i delova
• Procena štete
• Procena transportnih sredstava itd.

Sertifikacija
• Izdavanje i overa sertifikata o poreklu robe (i za potrebe državnih tendera)
• Sertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta
• Sertifikacija robe i usluga u sistemu GOST R

Informacije i konsultacije
• Potraga za pouzdanim poslovnim partnerima
• Saveti i pomoć prilikom učešća u programima podrške malom i srednjem preduzetništvu, tumačenju zakona i vođenju poslovanja

Pravna zaštita i zaštita intelektualne svojine
• Procena prava u domenu zaštite intelektualne svojine
• Registracija prava na robnu marku i marku usluge, određivanje porekla robe
• Poslovi vezani za licence i ugovore
• Konsultacije po pitanjima korišćenja, čuvanja i zaštite intelektualne svojine
• Deponovanje i evidencija objekata autorskih prava
• Registracija prava na izume, korisne modele i obrasce industrijskog dizajna
• Registracija prava na programe računarskih sistema, baze podataka i topologije integrisanih kola
• Unos objekata intelektualne svojine u Carinski registar objekata intelektualne svojine FCS Rusije

Prevod
• Pismeni i usmeni prevodi
• Provera i overa prevoda
• Korespondencija na stranim jezicima
• Prevod audio i video-materijala

Usluge u sferi tendera
• Podrška kompanijama pri učešću u javnim pozivima za prikupljenje ponuda za potrebe države i okruga, i tenderima sa učešćem državnih firmi
• Usluge u sferi raspisivanja državnih i okružnih tendera za snabdevanje mašinama i medicinskom opremom

Pravne usluge
• Sastavljanje i izdavanje potvrda o pravnom statusu organizacije
• Pravna ekspertiza
• Zastupanje interesa i rešavanje sporova
• Pravne usluge u sferi poslovanja preduzeća
• Registracija i licenciranje
• Opravdanja o postojanju više sile (force majeur)
• Kadrovski poslovi

Poslovna edukacija, obuka kadrova
• Obučavanje (poslovni treninzi, seminari, vebinari, kursevi, obuke i dokvalifikacije)
• Kompletna provera znanja ruskog jezika za strane državljane na osnovu koga se određuje tip boravka, izdaje dozvola za rad i privremeni boravak
• Procena kvalifikacija, nezavisna ocena kvaliteta obrazovne delatnosti, profesionalna akreditacija i dr.

Razvoj poslovanja

Sajmovi, izložbe, kongresi, poslovne misije, prezentacije
• Održavanje sajmova, foruma, kongresa, prezentacija i poslovnih misija na teritoriji Rusije i u inostranstvu
• Organizacija učešća preduzetnika na sajmovima, izložbama i kongresima na regionalnom, međuregionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou

Podrška i praćenje spoljnotrgovinske delatnosti
• Izdavanje ATA-carneta (međunarodnog carinskog dokumenta koji obezbeđuje uprošćen i ubrzan privremeni uvoz robe vezano za održavanje sajmova i izložbi)
• Overa dokumentacije kojа se odnosi na sprovođenje spoljnotrgovinske delatnosti
• Konsultacije po pitanjima vođenja spoljnoekonomske delatnosti: pravna, organizaciona i administrativna podrška

Privlačenje investicija
• Razvoj investicionih programa na nivou opština, rejona, regiona
• Konsultacije po pitanjima privlačenja investicija
• Pomoć u razvoju, analizi i proceni investicionih projekata

Ogranci i predstavništva inostranih firmi
• Evidencija i registracija stranih radnika, ogranaka i predstavništava stranih pravnih lica
• Izdavanje dozvola za otvaranje ogranaka i predstavništava inostranih udruženja i saveza preduzetnika na teritoriji Ruske Federacije
• Sastavljanje poslovnih pozivnih pisama za strane privrednike u svrhu ulaska u Rusku Federaciju, izdavanje legitimacija ruskim preduzetnicima za putovanja u zemlje Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje

Konsalting
• Stručne konsultantaske usluge iz oblasti računovodstva, kadrovanja, oporezovanja i revizije, upravljanje i optimizacija poslovnih procesa
• Marketing i reklama
• Promocija kompanije, robe i usluga na ciljna regionalna i međuregionalna tržišta
• Marketinška istraživanja, analiza tržišta

Zaštita poslovanja

Arbitraža i medijacija
• Upravljanje međunarodnom komercijalnom arbitražom, arbitražom unutrašnjih sporova i medijacijom

Bezbednost u vođenju biznisa
• Razmatranje zahteva preduzetnika po pitanjima povrede njihovih prava i pružanje pomoći u rešavanju problema

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija