Nagrađivanje zaposlenih sticanjem udela u društvu

Počev od 01.Aprila 2020. godine privredna društva koja u Srbiji posluju u formi društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) imaju na raspolaganju novo rešenje kojim mogu da nagrade zaposlene, menadžment ili konsultante, dajući im pravo na sticanje udela u društvu.

Novo rešenje je uvedeno pod zakonskim nazivom  „finansijski instrument – pravo na sticanje udela“. Navedeni finansijski instrument je neprenosiv, ne može biti predmet zaloge niti predmet nasleđivanja.

Finansijski instrument – pravo na sticanje udela (dalje: Pravo na sticanje udela) daje pravo određenom licu na sticanje udela određenog dana (dan dospeća) po određenoj ceni, i kao takav se upisuje u Centralni registar depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar).

Odluku o emisiji Prava na sticanje udela, odnosno o nagrađivanju zaposlenih ili menadžmenta  donosi skupština društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.).

Po usvajanju odluke o emisiji Prava na sticanje udela društvo odluku dostavlja Centralnom registru radi upisa i registracije Finansijskog instrumenta na zakonite imaoce.

Pravo na sticanje udela može se poništiti samo na 2 načina: (i) usled neplaćanja cene društvu za udeo o dospelosti; (ii) pre dana dospeća, u skladu sa uslovima definisanim odlukom o emisiji.

Treba napomenuti da je preduslov za usvajanje ovog Prava na sticanje udela prethodno postojanje „rezervisanog sopstvenog udela“ što predstavlja udeo koji društvo besteretno stiče od člana društva, sa ciljem dodele opisanog finansijskog instrumenta. Društvo može imati više rezervisanih sopstvenih udela. Procenat učešća svih rezervisanih sopstvenih udela u osnovnom kapitalu ne može biti veći od 40%.

Odluku o sticanju rezervisanog sopstvenog udela donosi skupština društva većinom od 2/3 glasova svih članova društva.

Treba napomenuti da je za akcionarska društva podignut limit za sticanje sopstvenih akcija sa 3% na 5% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, radi nagrađivanja zaposlenih u društvu ili za nagrađivanje članova odbora direktora, odnosno izvršnog i nadzornog odbora pod uslovom da su izdvojene rezerve za ove namene.

Navedene novine u Zakonu o privrednim društvima su objavljene u Službenom glasniku RS, broj 91/2019, i stupile na snagu 01.01.2020, a primenjivaće se od 01.04.2020.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili su potrebna pojašnjenja možete kontaktirati advokata Marka Janićijevića.

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF V.A. GRIŠINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF V.A. Grišina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija