Obraćanje S.N. Katirina na VIII Kongresu TIK RF

U Moskvi je završen VIII Kongres Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije. Njegovi delegati su ponovo poverili Sergeju Nikolajeviču Katirinu poziciju predsednika najvećeg privrednog udruženja Rusije.

Predstavljamo vam njegov izveštaj o periodu između dva kongresa TIK RF.

Sergej Nikolajevič Katirin:

  • Sagledavajući rezultate rada TIK RF tokom prethodnih 5 godina, pre svega želim da se zahvalim na saradnji svim članovima Komore, kolegama u regionalnim opštinama, kao i nevladinim organizacijama koje su osnovane pri komorama, predstavnicima svih grana i nivoa vlasti, inostranim partnerima, predstavnicima medija. Tokom ovih pet godina naši zajednički napori su bili usmereni na zaštitu i promociju interesa ruskih privrednika kako u zemlji, tako i izvan nje.

Komora je najstarije udruženje privrednika u Rusiji: tokom 2017. godine smo obeležili značajan datum – sto godina od trenutka kada je privremena vlada donela specijalnu odluku o osnivanju trgovinsko-industrijskih komora, čime su postavljeni institucionalni okviri za našu delatnost. Danas objedinjujemo najnaprednije kompanije koje stabilno rade, od malih privrednika do velikih koncerna, industrijskih i finansijskih grupacija, koje posluju u svim granama ruske privrede. Rad sistema Trgovinsko-industrijskih komora Ruske Federacije obuhvata više od 330 gradova i opština, od Sahalina do Kalinjingrada, što nam omogućava da osetimo kakvo raspoloženje vlada među preduzetnicima u čitavoj zemlji, da pružamo usluge i podršku biznisu bez obzira na lokaciju.

Nakon prethodnog Kongresa izradili smo model zakona o Trgovinsko-industrijskoj komori subjekta Ruske Federacije, koji definiše opšte pravne i socijalno-ekonomske osnove delatnosti komore subjekta federacije. Postojanje zakona koji je prilagođen lokalnim realijama ne samo da unapređuje status i autoritet komora, već im omogućava da efikasnije obavljaju svoju funkciju pružanja podrške privredi, a takođe pomaže u stvaranju pogodnih uslova za njen razvoj. Do danas je usvojeno 30 regionalnih zakona, još 12 nacrta zakona je u fazi izrade.

U pripremljenim analitičkim materijalima detaljno su prikazani osnovni pravci rada Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije u periodu od 2016. do 2020. godine. U svom obraćanju hteo bih da se osvrnem na najvažnije događaje koji su obeležili funkcionisanje komore u periodu između VII i VIII Kongresa Trgovinsko-industrijske komore.

Jedna od osnovnih oblasti delatnosti komore je tradicionalno učešće u zakonodavnom radu. U periodu od 2016. do 2020. godine ozbiljno smo napredovali po ovom pitanju i, što je najvažnije, u kvalitetu i efikasnosti ovih aktivnosti. Komora je nastavila da radi na održavanju javnih razmatranja u okviru procedure ocenjivanja uticaja propisa. Od 2016. do 2020. godine sprovođen je ciljani rad na proširenju učešća predstavnika sistema TIK RF u radu organa vlasti i povezanih organizacija. Trenutno predstavnici Komore postoje u 252 javna, konsultativna, ekspertska odbora i u komisijama pri organima državne vlasti, u razvojnim ustanovama, državnim korporacijama i međunarodnim državnim strukturama. Posebno su tokom izveštajnog perioda naši stručnjaci aktivno učestvovali u radnim grupama Državnog saveta, savetu za strateški razvoj i nacionalne projekte, Vladinim komisijama za različite oblasti. U ovim poslovima naš pouzdan ekspertski oslonac su javne formacije napravljene pri komori, 22 komiteta i 13 odbora. Upravo na njihov potencijal se oslanjamo prilikom izrade predloga usmerenih na unapređenje normativno-pravne baze i unapređenje preduzetništva, podršku nacrta normativno-pravnih akata, monitoring prakse primene propisa. Uz to je skoro 1250 komiteta, komisija, saveta i drugih javnih formacija napravljeno pri regionalnim opštinskim komorama. Postignuća naših ekspertskih platformi su istaknuta u izveštajima pripremljenim za ovaj kongres. Želim da istaknem da se spisak saveta i komiteta neprestano ažurira u skladu sa savremenim realijama i zahtevima privrede. Upravo na bazi saveta i komiteta TIK RF, kao i saveza i asocijacija članova Komore, pokrenuta je pretkongresna diskusija o predlozima sistema komore za realizaciju osnovnih odredbi nacionalnih ciljeva razvoja Ruske Federacije za period do 2030. godine, koja je trajala mesec i po dana i čije rezultate planiramo da koristimo u radu sa zakonodavnom i izvršnom vlašću Rusije na svim nivoima.

Dobra tradicija koju smo pokrenuli posle prethodnog kongresa Komore je održavanje ciklusa događaja „Susreti na Iljinki“ – poslovnih sastanaka sa učešćem rukovodilaca federalnih organa vlasti. U uslovima pandemije mogućnost direktnog dijaloga sa članovima kabineta ministara je posebno dobila na značaju.

Institucija Trgovinsko-industrijske komore je opštepriznat u celom svetu instrument za saradnju među privrednicima različitih zemalja. Zbog toga aktivnosti na međunarodnoj sceni za nas tradicionalno predstavljaju jedan od prioriteta. U izveštajnom periodu Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije je u značajnoj meri unapredila poslovne veze sa međunarodnim i regionalnim poslovnim unijama. Državno rukovodstvo je Komori poverilo da bude na čelu poslovnih saveta u ŠOS i BRIKS. Prošle godine, tokom predsedavanja Rusije ovim organizacijama, mi smo predsedavali odgovarajućim poslovnim savetima. Nastavili smo aktivno da radimo i sa Svetskom federacijom privrednih komora, kao i sa Evrokomorom. Konkretno, učestvovali smo u projektu kreiranja digitalne platforme COVID-19 koju je napravila Evropalata sa ciljem razmena informacija o stanju ekonomije zemalja Evrope i mera državne pomoći privrednim subjektima u Evropskoj uniji. TIK RF poseduje jedinstvene kontakte, ostvarene tokom istorije, po celom svetu. Često predstavljamo glavni kanal komunikacije između ruskih i inostranih partnera. Inostrani predstavnici TIK RF obuhvataju svojom delatnošću više od 40 zemalja. Okosnicu međunarodne delatnosti Komore čini 76 poslovnih saveta za saradnju sa drugim zemljama. Govoreći o našim aktivnostima na međunarodnoj sceni, želim da istaknem da se privredna zajednica, kako u Rusiji, tako i u inostranstvu, većinski zalaže za konstruktivan dijalog i uspostavljanje partnerskih odnosa, a protiv uvođenja bilo kakvih ograničenja, zabrana i sankcija. TIK RF nastavlja da neguje veze sa poslovnim krugovima većine zemalja u svetu.

Neprestano radimo na stvaranju pogodnih uslova za poslovanje. Kao primer ću navesti pitanje kontrole nadzorne delatnosti. Upravo se Komora dugo zalagala za reformu ove sfere, kao jedne od najbolnijih za privredu. Naši eksperti su postali članovi radnih grupa za realizaciju mehanizma „regulatorne giljotine“, direktno su učestvovali u izradi osnovnih federalnih zakona, usmerenih na reformu postojećeg sistema kontrole nadzorne delatnosti i obaveznih zahteva. Komora je imala veliki uticaj na rešavanje postojeće bolne tačke – pritiska na privrednike od strane organa za sprovođenje zakona. Bili smo jedan od osnivača digitalne platforme „Za biznis“, koja omogućava privrednicima da prijave takve slučajeve. Danas je Komora saizvršilac u razmatranju prijava, a ove godine smo na čelu nadzornog odbora ove platforme.

Stalni prioritet Ruske Komore je učešće u izradi i realizaciji mera za borbu protiv korupcije u poslovanju. Interese privredne zajednice po ovom pitanju Komora štiti, između ostalog, i na platformi Saveta za borbu protiv korupcije pri predsedničkom kabinetu. Od 2016. godine realizujemo specijalni projekat „Biznis barometar korupcije“. Komora je dobila nalog za sprovođenje ovog istraživanja Ukazom predsednika Ruske Federacije „O nacionalnom planu za borbu protiv korupcije u periodu od 2018. do 2020. godine“. Takođe smo izradili paket predloga i uvrstili ga u plan za naredni period.

Tokom istorije smo uvek radili na podršci i razvoju arbitražnih ustanova i organa za rešavanje sporova, popularizaciji arbitraže i medijacije. Pred prošli kongres su usvojeni zakoni o reformi arbitraže, koji su sadržali osnovne predloge Trgovinsko-industrijske komore Rusije. S pravom smo ponosni na to što su najstarije ustanove u našoj zemlji – Međunarodni komercijalni arbitražni sud i Morska arbitražna komisija – prve u Rusiji stalne arbitražne ustanove, čija su pravila deponovana u Ministarstvo pravde Ruske Federacije u skladu sa Zakonom o arbitraži. Trenutno pri TIK RF funkcioniše 19 odeljenja MKAS-a u različitim regionima Rusije i jedno odeljenje Morske arbitražne komisije u Sankt Peterburgu. TIK RF u saradnji sa sistemom državnih sudova doprinosi razvoju sudske medijacije, otvarajući sobe za pomirenje u državnim sudovima. Takođe, uz učešće Trgovinsko-industrijske komore i Kolegijuma posrednika pri TIK RF u periodu od 2016. do 2020. godine je otvoreno više od 60 centara za medijaciju pri komorama u subjektima Ruske Federacije. Sa Javnobeležničkom komorom smo 2020. godine sklopili sporazum o saradnji na razvoju predsudske medijacije i smanjenju konflikata u poslovnoj sredini. Radi se na sklapanju sličnih sporazuma između regionalnih Trgovinsko-industrijskih i Javnobeležničkih komora.

Pitanja stvaranja pogodne investicione klime, podrške investicionih projekata, povećanja investicione aktivnosti biznisa ostaju jedan od prioriteta za naš sistem TIK RF. Komora na tom polju aktivno sarađuje sa Agencijom za strateške inicijative, između ostalog na pripremi nacionalnog rejtinga stanja investicione klime u subjektima Ruske Federacije, na traženju i primeni najboljih praksi za privlačenje investicija. Iskustvo komorskog sistema pokazuje značaj udruživanja snaga privrednih udruženja i državnih institucija radi realizacije industrijskih projekata. U toj oblasti smo na federalnom nivou izgradili produktivnu saradnju sa Fondom  za razvoj industrije, dok su komore u subjektima RF doprinele organizaciji regionalnih Fondova za razvoj industrije. Ovu razvojnu ustanovu sam spomenuo kao primer koji je po našem mišljenju najuspešniji, dok se sa spiskom svih naših partnera takođe možete upoznati u našim izveštajnim materijalima. Jedan od pravaca rada u oblasti privlačenja u zemlju inostranih investicija, inovacionih tehnologija i visokokvalifikovanih stručnjaka je saradnja sa filijalama i predstavništvima stranih pravnih lica i podrška prilikom dobijanja vize predstavnika poslovne zajednice.

Posebno mesto u radu Komore je tokom izveštajnog perioda imao razvoj porodičnig biznisa. Uspešno su održana tri sveruska foruma. Planiramo i u budućnosti da nastavimo rad u ovoj oblasti.

U cilju informacione podrške privrednih subjekata i pojednostavljivanja saradnje sa privredom stalno se radi na usavršavanju internet resursa Komore, između ostalog – na stvaranju intuitivnog korisničkog interfejsa, omogućavanju pružanja usluga u elektronskom formatu. Štaviše, trudimo se da svoje usluge integrišemo i na druge informacione platforme.

Godina 2020. nije bila jednostavna za zemlju uopšteno i posebno za privredu. Pandemija infekcije korona virusa je kardinalno promenila naš uobičajeni život, naučila nas je da budemo fleksibilni i još efikasniji, da brzo reagujemo na promene. Novonastala situacija je još jednom jasno pokazala koliko je važna konsolidacija napora države, društva, privredne zajednice. Ceo sistem TIK RF je tokom ovog perioda u potpunosti prilagodio svoj rad aktualnim zahtevima i potrebama privrede. Stručnjaci Komore su pripremili i poslali Vladi tri paketa predloga za državnu pomoći privredi i izlazak ruske ekonomije iz ograničavajućih mera. Pripremljene su mere za podršku delatnosti sistema ključnih organizacija, kao i kompleksne mere podrške pojedinih grana privrede. Koristeći priliku, želim još jednom da se zahvalim našim Komorama u regionima, komitetima, odborima, granskim savezima i udruženjima za aktivno učešće u pripremi predloga. U TIK RF i svim teritorijalnim trgovinsko-industrijskim komorama su uspostavljeni telefonske linije za pružanje konsultacija privrednicima. U skladu sa zakonskim propisima, TIK RF je izdavala sertifikate o uslovima delovanja više sile samo za spoljno-trgovinske ugovore. Na samom početku borbe protiv širenja nove infekcije izazvane korona virusom Vladina komisija za unapređenje stabilnosti razvoja ruske privrede nam je poverila sprovođenje procedure za utvrđivanje uslova više sile, koja se javlja prilikom realizacije ugovora koji su sklopljeni u okviru ruske domaće privredne delatnosti. Sproveli smo ove aktivnosti. Pri tome smo izdavanje sertifikata i mišljenja o uslovima više sile tokom 2020. godine obavljali bez naknade. Operativno smo radili na informisanju preduzetnika o ograničenjima koja se uvode i odgovarajućim izmenama u normativno-pravnim propisima. Rukovodioci komora subjekata naše zemlje su ušli u sastav regionalnih štabova za izradu i realizaciju operativnih mera za održavanje ekonomske stabilnosti u regionu, a u nekim regionima su na bazi komora oformljeni sopstveni antikrizni štabovi. U okviru otvorene telefonske linije „Invest pomoć“ stručnjaci komore su pružali konsultacije privrednicima o pitanjima tekuće realizacije projekata, postojećim mogućnostima za finansiranje preduzeća, mera za dobijanje podrške preko razvojnih ustanova i o mnogim drugim pitanjima.

Tokom 2020. godine su sprovedene četiri faze novog istraživanja koje odgovara uslovima pandemije „Biznis barometar“, koje je usmereno na ocenjivanje raspoloženja privrede i razmere problema u regionima, kao i dostupnost i dovoljnost mera kreditno-finansijske podrške privredi. U anketi je učestvovalo više od 85.000 ljudi iz 83 regiona zemlje. Rezultati svake faze su poslati u Vladi Rusije, organima vlasti svih nivoa, razvojnim ustanovama, nevladinim organizacijama, udruženjima privrednika.

Na federalnom nivou za privrednike je Komora organizovala vebinare na kojima su učestvovali predstavnici federalnih organa izvršne vlasti, Banke Rusije, socijalnih fondova i razvojnih ustanova, koji su predstavnicima privrede omogućili da u formi dijaloga dobiju odgovore na svoja pitanja. Praksa održavanja onlajn događaja je nastavljena u trgovinsko-industrijskim komorama subjekata Ruske Federacije. Može se istaći da je u 2020. godini saradnja Komore i Vlade Ruske Federacije postigla novi nivo kvaliteta. Mnoge naše inicijative i zahtevi u vezi sa podrškom privrednoj zajednici su se odrazili na normativna dokumenta koja su izdavala različita ministarstva. Konkretno, u Opštenacionalni plan su, između ostalog, ušle naše inicijative o proširenju spiska delatnosti na koje se primenjuje patentni sistem oporezivanja, o ograničavanju broja provera subjekata malog i srednjeg biznisa u 2021. god., o unapređenju regulacije i kontrolisanja valuta i mnogo drugih. Štaviše, naši predlozi su razmotreni i realizovani na osnovu zasebnih obraćanja koja smo uputili predsedniku Vlade, zamenicima predsednika Vlade, rukovodiocima federalnih organa izvršne vlasti, na primer o proširenju spiska pogođenih grana privrede, o proširenju primene antikriznih mera podrške na neprofitne organizacije, o reviziji niza novina u registru subjekata malog i srednjeg biznisa, i mnogo drugih.

Želim da istaknem da se 2020. desio jedan važan događaj – stupio je na snagu federalni zakon o svrstavanju TIK RF u organizacije koje stvaraju infrastrukturu za podršku subjekata malog i srednjeg biznisa. Norma će omogućiti komorama da prošire učešće u regionalnim i opštinskim programima podrške malog i srednjeg biznisa, da postanu punopravni izvršilac ili saizvršilac programskih aktivnosti. Vi i mi znamo da su mnoge komore i ranije obavljale funkcije organizacije infrastrukture za podršku subjekata malog i srednjeg biznisa i da imaju veliko iskustvo u ovoj oblasti. Verujem da će nam iskustvo stečeno višegodišnjim radom omogućiti da efikasnije pružamo podršku privrednicima.

Poštovane kolege, naporan ali složan rad celog sistema trgovinsko-industrijskih komora Ruske Federacije je podigao autoritet Komore kod privrede i kod vlasti. Proširena je saradnja sa regionalnim organima vlasti i medijima, na platformama Komore su razmatrana pitanja koja brinu privredu i predlagani su načini za njihovo rešavanje. Pojedine oblasti naše delatnosti su u potpunosti prešle u digitalnu formu. Trudili smo se da činimo sve što je u našoj moći da budemo korisni za privredu tokom ovog složenog perioda i mislim da smo uspeli.

Poštovane kolege, još jednom se zahvaljujem svima na zajedničkom radu. Tokom prethodnih pet godina smo stekli jedinstveno iskustvo koje će nam u budućnosti omogućiti da unapredimo rad na zaštiti i promociji interesa ruskih privrednika, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Glavne vektore rada sistema trgovinsko-industrijskih komora tokom narednih pet godina smo se postarali da predstavimo u „Prioritetnim oblastima delatnosti TIK RF za period 2021-2025. god.“, koji treba da bude razmotren i usvojen na ovom Kongresu. Pred nama je ozbiljan i naporan rad, u interesu biznisa, za dobrobit Rusije.

 

U nastavku možete pročitati transkript intervjua koji je Sergej Nikolajevič Katirin dao na VIII Kongresu TIK RF povodom reizbora na dužnost predsednika.

Trgovinsko-industrijska komora Rusije je 26. februara održala svoj osmi kongres. Na njemu su sumirani rezultati prethodnih pet godina i definisani su zadaci za narednih pet.

Zakonodavni rad je jedan od prioriteta delatnosti TIK RF. Eksperti Komore treba da ocene svaku zakonodavnu inicijativu sa tačke gledišta privrednika i cele privredne grane. Tu je i međunarodna delatnost – podrška ruskih izvoznika na tržištima drugih zemalja.

  • N. Katirin: Mi imamo jedan zadatak – da promovišemo rusku privredu, da štitimo njene interese, promovišemo je na stranim platformama, da povećamao izvozni potencijal ruske ekonomije, da radimo za dobrobit ruskih privrednika, uključujući i naše inostrane partnere. Naravno, i da privlačimo investicije iz inostranstva u Rusiju. Bavimo se, naravno, i medijacijom, predsudskim rešavanjem sporova, i na tom planu smo takođe dosta napredovali – organizovali smo 60 centara za pomirenje u našim regionalnim Komorama.

Pored sumiranja rezultata, važan deo rada Kongresa je bilo biranje novog rukovodstva Trgovinsko-insutrijske komore, uključujući i njenog predsednika, za sledećih 5 godina.

  • Jurij Gončarov – Predsednik TIK Voronješke oblasti: U decembru prošle godine je Upravni odbor Trgovinsko-industrijske komore jednoglasno podržao kandidaturu Sergeja Nikolajeviča Katirina na mesto individualnog izvršnog organa predsednika Trgovinsko-insutrijske komore Ruske Federacije. Sergej Nikolajevič je bio prisutan od samog početka razvoja sistema, kada su i postvaljeni temelji za njen razvoj. Uloga Komore je porasla, ona sada poseduje autoritet u poslovnim krugovima, privrednoj zajednici, u Rusiji i u inostranstvu.
  • Za predsednika Trgovinsko-insutrijske komore Ruske Federacije je izabran Sergej Nikolajevič Katirin. Čestitamo!

Prema rečima Sergeja Katirina, u narednim godinama je potrebno nastaviti s antikriznim aktivnostima za podršku privrede. Neophodno je implementriati nove onlajn formate rada, razvijati sistem digitalnih servisa i usluga.

  • N. Katirin: Želimo da imamo svoj jedinstveni „šalter“, tako da kada bilo koji privrednik dođe u bilo koju Komoru – svejedno da li na Sahalinu, u Moskvi, ili u Magadanu – kada zatraži uslugu, da tu uslugu dobije čak i ako ona nije dostupna na Sahalinu ili u Magadanu, tako što ćemo tu uslugu preuzeti iz druge Komore u kojoj je ona dostupna, i na taj način odgovoriti na potrebe privrednika. Trenutno radimo na tome da ovaj sistem „jedinstvenog šaltera“ proradi u Trgovinsko-industrijskoj komori.

Danas u Rusiji funkcioniše 178 regionalnih i opštinskih trgovinsko-insutrijskih komora. Sve one su objedinjene jedinstvenim principima – da rade u interesu biznisa, za dobrobit Rusije.

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija