Dokumenti neophodni za izdavanje dozvole stranoj firmi za otvaranje predstavništva u Ruskoj Federaciji

Strana firma koja želi da otvori predstavništvo u Ruskoj Federaciji treba da dostavi Trgovinsko-industrijskoj komori sledeća dokumenta:

  1. Zahtev u pisanoj formi, koji je potpisao direktor strane firme, u kome se navode: ime firme, datum njenog osnivanja, mesto u kome se nalazi, delatnost firme, upravni organi i rukovodstvo koji predstavljaju firmu u skladu sa njenim Statutom, ciljevi otvaranja predstavništva, informacije o poslovnim kontaktima sa ruskim partnerima, perspektive razvoja saradnje, adresa, telefon i faks predstavništva u Ruskoj Federaciji (ili preliminarna adresa i telefon/faks)
  2. Statut ili odredbe o inkorporaciji firme
  3. Potvrda o registraciji, ili izvod iz trgovačkog registra, ili druga potvrda o tome da je firma registrovana prema utvrđenoj procedure
  4. Odluka firme o otvaranju predstavništva u Ruskoj Federaciji
  5. Pravilnik o predstavništvu, kojim se definišu interna pravila, prava i obaveze predstavništva u odnosu prema stranoj firmi (koji prethodno treba da se usaglasi u Departmanu za rad sa stranim pravnim licima i njihovim predstavništvima TIK RF)
  6. Pismo preporuke poslovne banke, koje sadrži informacije o finansijskoj reputaciji firme
  7. Dva pisma preporuke ruskih poslovnih partnera (jedna od preporuka može biti od regionalne trgovinsko-industrijske komore)
  8. Punomoćje za direktora predstavništva, sastavljeno prema propisanoj procedure
  9. Kartica sa informacijama o predstavništvu stranog pravnog lica na teritoriji Ruske Federacije – obrazac na ruskom jeziku možete naći ovde

 

Ukoliko strana firma već ima akreditovano predstavništvo, za dobijanje dozvole za otvaranje drugih predstavništava u Ruskoj Federaciji treba da dostavi samo dokumenta navedena pod tačkama 1, 4, 5 i 7.

Zvanična dokumenta navedena pod tačkama 2, 3, 4, 6 i 8, overena na propisan način u notarskim institucijama zemlje u kojoj je firma registrovana, moraju biti legalizovana u skladu sa Haškom konvencijom iz 1961. godine apostilom, ili moraju proći proceduru konzularne legalizacije u konzularnoj ustanovi Ruske Federacije, ako međunarodnim ugovorima Ruske Federacije nije drugačije predviđeno. Dokumenta na stranom jeziku moraju imati i prevod nа ruski jezik, overen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Predstavnik strane firme, koji u ime firme vrši pregovore о otvaranju predstavništva, predaje Trgovinsko-industrijskoj komori Ruske Federacije punomoćje overeno kod notara zа obavljanje poslova u vezi sa otvaranjem predstavništva.

U slučaju da je, prema zakonima zemlje u kojoj je strana firma registrovana, za otvaranje predstavnštva potrebna i posebna dozvola državnih institucija, onda se uz prijavu prilaže i kopija takve dozvole, overena i legalizovana kod notara.

Strana firma, osim navedenih podataka i dokumenata, na zahtev Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije dostavlja i druge informacije, kоје sе tiču njene delatnosti.

Dodatne informacije možete pronaći na zvaničnom sajtu TIK RF.

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija