Podsticaj direktnih investicija u Republici Srbiji

Republika Srbija je 2012. godine donela novi podsticajni program za „greenfield“ i „brownfield“ projekte u Srbiji, čiji je osnov Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Sl. glasnik RS“, br. 20/2012). Uredba će se primenjivati do 31.12.2012. godine, dok će odredbe koje se odnose na kontrolu ispunjenosti uslova, po kojima se dodeljuju sredstva, važiti i posle tog datuma, jer će se ispunjenost uslova pratiti sve do okončanja postupka realizacije investicija.

Ukupna sredstva za privlačenje direktnih investicija određuju se u zavisnosti od oblika investiranja, prema broju novih radnih mesta i na osnovu ukupnog broja bodova koje investitor dobije po novom radnom mestu, otvorenim najkasnije u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava. Broj radnih mesta ne sme se smanjivati u periodu od 3 godine nakon dostizanja pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom.

Konkretno, podsticajna sredstva po radnom mestu su razvrstana po razredima u zavisnosti od broja bodova, i iznose od najmanje 4.000 evra za zbir bodova od 101 do 120, pa do maksimalnih 10.000 evra za zbir bodova od 191 do 200.

Bodovi se dodeljuju po sledećim kriterijumima: reference investitora, udeo domaćih dobavljača, održivost investicije/trajnost poslovanja, nove tehnologije i prenosivost znanja i veština na domaće dobavljače, efekti investicije na ljudske resurse, obim međunarodnog prometa, ekonomski efekti investicionog projekta, efekti investicije na privredni razvoj opštine, odnosno grada i regiona u koje se investira.

Pre dodeljivanja bodova koji služe utvrđivanju visine sredstava, Investitorima su postavljeni određeni uslovi jer se sredstva samo dodeljuju za:

  • investicije u proizvodnom sektoru s minimalnom vrednošću od 500.000 evra ili milion evra (u zavisnosti u koja područja sa liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave se ulaže), i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta;
  • investicije u sektor usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine sa minimalnom vrednošću od 500.000 evra i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 10 novih radnih mesta;
  • investicije u strateške projekte iz oblasti turizma sa minimalnom vrednošću od pet miliona evra kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta;
  • investicije od najmanje 50 miliona evra kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 300 novih radnih mesta (veliki investicioni projekti) pod uslovom da najmanje 20% od vrednosti investicionog projekta bude realizovano najkasnije do isteka roka od jedne godine od dana potpisivanja ugovora;
  • investicije u vrednosti od najmanje 50 miliona evra kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 150 novih radnih mesta (srednji investicioni projekti) pod uslovom da najmanje 10% od vrednosti investicionog projekta bude realizovano najkasnije do isteka roka od jedne godine od dana potpisivanja ugovora.

Postupak dodele sredstava se sprovodi u skladu sa javnim oglasom koji Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza priprema i objavljuje u jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na veb-stranici Agencije. Prijava za učestvovanje u postupku dodele sredstava podnosi se Agenciji koja utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu sredstava. Agencija upućuje predlog Komisiji za ocenu prijava koja dalje predlaže Ministarstvu nadležnom za poslove ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) donošenje odluke. Ministarstvo potom donosi odluku o dodeli sredstava, koja sadrži podatke o investicionom projektu, korisniku sredstava i o visini dodeljenih sredstava. Međusobna prava i obaveze u vezi sa isplatom dodeljenih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Pravni lek na odluku o dodeli podsticajnih sredstava imaju učesnici kojima nisu dodeljena sredstva, i to u formi prigovora koji se podnosi ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema obrazloženog obaveštenja o odluci. Za odluku po prigovoru predviđen je hitan postupak, te se ista mora doneti u roku od 15 dana od dana prijema prigovora (čl. 25 Uredbe).

Ukupni dodeljeni iznos podsticajnih sredstava se investitoru isplaćuje u zavisnosti od vrste investicije, i to:

a) za „greenfield“ investicije se isplaćuju u četiri jednake tranše od po 25% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava, i to: po zaključenju kupoprodajnog ugovora za zemljište; po dobijanju dozvole za izgradnju; po dobijanju upotrebne dozvole; po ostvarivanju pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom;

b) za „brownfield“ investicije koje ne obuhvataju rekonstrukciju postojećih objekata u dve tranše;

c) za „brownfield“ investicije koje podrazumevaju rekonstrukciju/adaptaciju postojećih objekata sredstva se isplaćuju u tri ili četiri jednake tranše od po 25%, odnosno 33,3% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava, u zavisnosti od toga da li je u pitanju rekonstrukcija ili adaptacija objekata;

d) za projekte u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine koji predviđaju zakup poslovnih prostorija dodeljena sredstva se isplaćuju u dve jednake tranše.

Korisnik sredstava je dužan da priloži garanciju banke koja posluje na teritoriji Republike Srbije, a koja je plativa na prvi poziv u korist Republike Srbije. (čl.30 Uredbe)

Uredba takođe predviđa da investitor, za investicione projekte koji zahtevaju ulaganja u infrastrukturu neophodnu za obavljanje privredne delatnosti korisnika sredstava, ima pravo da podnese zahtev za refundaciju dela, odnosno celokupnog iznosa uloženih sredstava. Takođe, ako je infrastruktura već izgrađena o trošku investitora, a neophodna je za novi investicioni projekat, koji podrazumeva novo ulaganje od najmanje 10 miliona evra i otvaranje najmanje 300 novih radnih mesta, investitor ima pravo da podnese zahtev za refundaciju dela, odnosno celokupnog iznosa uloženih sredstava, u roku do sedam godina od dana završetka izgradnje konkretne infrastrukture. Visinu sredstava za refundaciju određuje Ministarstvo, a prema stepenu ispunjenosti kriterijuma za dodelu bodova.

Ukoliko utvrdi da korisnik ne ispunjava uslove utvrđene ugovorom vezane za dinamiku realizacije investicije ili drugih ugovornih obaveza, Ministarstvo ima pravo da po osnovu izdate bankarske garancije i blanko solo menice, naplati sredstva u visini iznosa isplaćenih sredstava i propisane zakonske zatezne kamate.

Na kraju, treba imati i u vidu da trogodišnji rok za investiciju i otvaranje novih radnih mesta teče od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava.

 

Za više informacija kontaktirajte:

TSG – Tomić Sinđelić Groza
Advokatska kancelarija

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija